Domů » O škole » Klub přátel ZUŠ Kuřim

Klub přátel ZUŠ Kuřim

K L U B  P Ř Á T E L  Z U Š  K U Ř I M
je zapsaný spolek, který sdružuje zákonné zástupce žáků naší školy (viz.
Stanovy Klubu). Cílem spolku je podporovat osobnostní a umělecký rozvoj žáků a napomáhat k rozvíjení spolupráce mezi školou a rodiči.

V Á Ž E N Í  R O D I Č E ,

na Plenárním zasedání, které se konalo 7. 3. 2024, byl schválen příspěvek na podporu činnosti Klubu přátel ZUŠ Kuřim ve výši 120 Kč na žáka. Žák, který navštěvuje více oborů, platí příspěvek pouze v jednom z nich a platbou získává dárek, výroční button — placku.

Finanční prostředky napomáhají k úhradě startovného, cestovného, dárků účastníkům soutěží v rámci ZUŠ, odměn pro absolventy, úhradě části jízdného nebo vstupného na divadelní představení, koncerty a výstavy. Příspěvky můžete uhradit převodem na účet Klubu přátel ZUŠ Kuřim nebo hotově třídnímu učiteli do konce dubna 2024. Pokud budete chtít přispět částkou vyšší než 1000 Kč, rádi Vám vystavíme darovací smlouvu.

 

B A N K O V N Í  S P O J E N Í
účet Klubu přátel ZUŠ Kuřim

ČÚ: 1502139007/2700
VS: 2024
Poznámka
: do zprávy pro příjemce vždy, prosím, uveďte nejprve příjmení a poté jméno žáka.

Děkujeme přispěvatelům – jednotlivcům i firmám, kteří se formou peněžních či materiálních darů podílí na podpoře našich žáků, na odměňování žáků s nadstandardními výkony (viz Úspěchy školy) a zvyšují povědomí o kulturním a uměleckém významu vzdělávání na základní umělecké škole.

Ředitelství ZUŠ Kuřim a výbor Klubu přátel ZUŠ Kuřim.

K O N T A K T N Í  A D R E S A  K L U B U

Klub přátel Základní umělecké školy Kuřim z. s.
Sídlo: Zahradní 1529/21, 664 34 Kuřim
IČ: 68685602

Kontakt na předsedu Klubu zde.

Skip to content