Domů » O škole » Historie školy

Historie ZUŠ Kuřim

Hudbě se v Kuřimi vyučovalo již v době předválečné. V roce 1937 si údajně učitel Papš z Brna pronajal pokoj naproti dnešnímu Penzionu U mostu a začal v Kuřimi poprvé oficiálně vyučovat hudbu. Do té doby vyučovali hru na hudební nástroje amatérští hudebníci – členové smyčcové kapely Šraml a Lyra.

V roce 1949 bylo zahájeno vyučování v místním hudebním ústavu. Zde již byli žáci přijímáni na základě talentových zkoušek a řádně klasifikováni. Prvním ředitelem byl Vítězslav Kuhn. Škola měla 122 žáků a měsíční školné činilo 130 Kč. V září 1954 přesídlila škola na Legionářskou ulici do znárodněné budovy balírny koření. Podmínky zde byli zpočátku katastrofální. Do budovy zatékalo, učilo se na vypůjčených židlích. Na nápravě tohoto vztahu se podíleli všichni učitelé pod vedením ředitele Jindřicha Bleši, který byl do funkce jmenován v září 1954. Vedle umělecké a pedagogické činnosti se často svépomoci (výstavba příček v přízemí školy) připravovaly třídy k výuce. Od roku 1954 nesla škola název Základní hudební škola a převládala v ní výuka hry na klavír, housle a akordeon. V únoru 1956 byl ředitel Bleša přeložen do pohraničí a funkci ředitele hudební školy vykonával Josef Havránek. Pedagogický kolektiv v této době tvořili učitelé: Stanislav Skalský, Alena Horáková (Mervartová), Vojtěch Veverka, Jindřiška Koutná, později Milan Branč, Jana Pujmanová a Libuše Havránková. Vzrostl počet žákovských a učitelských koncertů konaných většinou v sokolovně. Ředitel Havránek byl propagátorem souborové hry a na škole vedl instrumentální orchestr, často vystupoval také pěvecký soubor (ved. A. Horákové), smyčcové kvarteto ve složení: J. Havránek, S. Skalský, V. Jaroš, A. Vermouzek. Hudební škola spolupracovala s kuřimskými hudebními soubory – dechovkou Miloše Kašparce, tanečním orchestrem Slávy Fajta a s rytmikou vedenou Marií Šinclovou, která v Kuřimi vyučovala rytmiku v letech 1954 – 1991 při osvětové besedě .

Ve školním roce 1961-1962 byla Základní hudební škola přejmenována na Lidovou školu umění. Nešlo jen o změnu názvu, změnila se i koncepce výuky a rozšířila se nabídka vyučovaných hudebních nástrojů a dalších umělěckých oborů. Ve stejném roce se stal ředitelem Stanislav Skalský a s jeho nástupem došlo k dalšímu rozvoji školy. V 60. letech přibyla v Kuřimi k dosavadním vyučovaným nástrojům výuka hry na kytaru a dřevěné nástroje. Ředitel Skalský vytvořil ve školním roce 1967 – 1968 takzvaný Experimentální orchestr LŠU, který 14. 2. 1969 v sále JAMU v Brně provedl ve světové premiéře moderní skladbu Arnošta Parche Concertino pro housle, klavír, kytaru a orffovy bicí nástroje, kde byla pořízena i rozhlasová nahrávka. Vedle celoroční koncertní činnosti vznikla 60. letech tradice pořádání červnových závěrečných koncertů LŠU s velkou účastí rodičů a veřejnosti. V první části koncertu učinkovali nejlepší žáci školy, druhá část večera patřila pěveckému sboru a jeho sólistům, kteří zpívali za doprovodu brněnského orchestru.Ve školním roce 1962 – 1963 byla zřízena pobočka ve Veverské Bítýšce s výukou hudebního oboru. Prvním vedoucím poočky byl v letech 1961 – 1973 Jakub Kučera – vyučoval hře na housle, akordeon a na dechové nástroje. V roce 1973 převzala vedení pobočky klavíristka Olga Valášková a o její kvalitní chod se starala až do svého odchodu do důchodu v roce 1997. Ve stejném roce byl vedením pobočky poveřen Karel Horký, učitel dechových nástrojů, orchestru a keyboardu.

V roce 1973 – 1974 začala v Kuřimi výuka výtvarného oboru a na pobočce ve Veverské Bítýšce byl v roce 1978 – 1979 založen taneční soubor. Vytvoření kvalitního pedagogického kolektivu pod vedením ředitele St. Skalského se odrazilo v úspěšné umělecko-výchovné práci. Mnoho výborných klavíristů vychovavala učitelka Alena Mervartová, Liboše Havránková, Jana Pujmanová i Vojtěch Veverka, akordeonisty vyučoval Milan Branč, houslisty a kytarosty připravoval ředitel Stanislav Skalský. V té době se začaly na kuřimské LŠU ještě větší měrou uplatňovat komorní soubory, žáci získávali ceny v mnoha různých soutěžích a někteří jednotlivci složili úspěšně zkoušky na konzervatoř. Ve školním roce 1979 – 1980 vznikl dětský folkový soubor (vedoucí Naďa Chocholáčová), který na škole působí dosud. Za léta jeho existence jím prošlo mnoho instrumentalistů a zpěváků, kteří vždy výborně reprezentovali školu na kocertech i v soutěžích (několikrát soubor vyhrál krajskou soutěž ZUŠ, v roce 1994 získal 3. cenu na soutěži komorních souborů ZUŠ a konzervatoří ve Vidnavě apod.). Repertoárově vychází soubor z brněnského, moravského a českého foklóru, v posledních letech se zabývá interpretací staré hudby a vlastní tvorbou. V roce 1994 spolupracoval s Brněnským rozhalsovým orchestrem lidových nátrojů na koncertu „Děti píseň“.

Po odchodu dlouholetého ředitele LŠU Stanislava Skalského do důchodu v únoru 1984 se novým ředitelem stal Mgr. Josef Cecava. Jeho příchod zaznamenal rozšíření výuky o žešťové a dřevěné dechové nástroje a ve školním roce 1985 – 1986 byla v Kuřimi zahájena výuky tanečního oboru. V souvislosti se zavedením nových oborů byla na škole zřízena funkce zástupce ředitele školy, kterou od roku 1988 vykonává kytaristka Naděžda Chocholáčová. V roce 1990 se změnil název školy LŠU – „Liduška“, jak ji mnozí poeticky nazývali, na název  Základní umělecká škola. V roce 1999 odchází ředitel Cecava na brněnskou konzervatoř a na jeho místo nastupuje nynější ředitel, trombonista Jiří Vichta. Za jeho působení došlo k dalšímu rozvoji školy (stav žáků dosáhl v letošním jubilejním roce “ 2002″ počtu 702) a rozšíření výuky o další obory – od roku 1991 je kuřimská umělecká škola školou tzv. všeobecnou, byla zahájena výuka chybějícího literárně dramatického oboru, začalo se vyučovat hře na violoncello, keyboard, bicí nástroje, tubu a různé typy zobcových fléten. V průběhu 90. let vznikly detašované třídy v Moravských Knínicích, Lelekovicích a Čebíně s převládající výukou hudebního oboru.

Od založení hudební školy ve Veverské Bitýšce letos uplynulo 50 let, při čemž od roku 1962 se pro menší počet žáků stala kuřimskou pobočkou. Toto výročí si připomeneme vydáním almanachu dokumentujícího historii školy s informacemi o absolventech, úspěšných žácích, učitelích působící na škole od roku 1949 a dalšími zajímavostmi. Almanch podle archivních materialů připravila dlouholetá vedoucí pobočky Olga Valášková. Ke šťastným okamžikům v životě bítýšské školy patří rok 1994, kdy byla zahájena výuky v nové budově. Po léta se pobočka potýkala s nedostačujícím prostředím, několikrát se stěhovala a do roku 1993 se vyučovalo v nevyhovující budově pošty. Díky úsilí a pomoci města (jmenovitě starosty F. Černého), České spořielny a ředitele ZUŠ Kuřim Jiřího Vichty byla za účasti čestných hostů a bývalých učitelů 28. 2. 1994 slavostně otevřena nová škola.

Budova kuřimské ZUŠ na Legionářské ulici byla po revoluci v roce 1989 vrácena původním majitelům a ti ji škole pronajali. V roce 1993 rozhodl Školský úřad Brno-venkov o přestěhování školy do objektu DDM na Jungmanově ulici. Vedle nových oborů zde pokračovala výuka tradičních hudebních nástrojů – klavíru a houslí. Mnoho mladých klavíristů vychovali J. Bezrouková a Eva Čalkovská. Od 90. let působí na škole klavíristky Helena Pinďáková a Mgr. Dagmar Navrátilová. Houslistky vedli od 80. let L. Mládek a  E. Šebestíková, od roku 1992 Bohuslav Navrátil. Budova nebyla příliš vyhovující, byl zde nedostatek tříd, pro výuku hromadných předmětů sloužili provizorně malé učebny, chyběl zde koncertní sál a pódium pro výuku literárně-dramatického kroužku. Od roku 1995 se veřejné žákovské koncerty pořádaly v sále Penzionu U mostu, a to především díky finanční dotaci na nájem z kulturního fondu Města Kuřimi, červnový závěrečný koncert prozatím v kulturním domě.

Pro ředitelství a činnost školy byla v průběhu let důležitá rovněž spolupráce s Klubem přítel ZUŠ (dříve SRPŠ), která byla pro školu vždy prospěšná. Členové KP ZUŠ pomáhají škole při organizování koncertů, KP odměňuje soutěžící žáky, pro nejlepší připravuje hodnotné ceny, zajišťuje dary absolventům, nákup kostýmů pro taneční obor, podporuje činnost výtvarného a dramatického oboru. Funkci předsedy SRPŠ-KP ZUŠ Kuřim od 60 let vykonávali:  E. Vyorálek, ing. M. Buchta, Ing. M. Pavlík a v součastnosti RNDr. I. Poleďnák.

V roce 2002 sepsala Naděžda Chocholáčová.

S hlubokým zármutkem oznamujeme, že dne 26. dubna 2021 zemřela Naděžda Chocholáčová, mimořádná učitelka, vzácná kamarádka, dlouholetá zástupkyně Základní umělecké školy Kuřim. Zanechala nesmazatelné stopy v životech mnoha žáků a přátel.

S úctou, vděčností a láskou kolegové ZUŠ Kuřim.

Historie ZUŠ Kuřim

Hudbě se v Kuřimi vyučovalo již v době předválečné. V roce 1937 si údajně učitel Papš z Brna pronajal pokoj naproti dnešnímu Penzionu U mostu a začal v Kuřimi poprvé oficiálně vyučovat hudbu. Do té doby vyučovali hru na hudební nástroje amatérští hudebníci – členové smyčcové kapely Šraml a Lyra.

V roce 1949 bylo zahájeno vyučování v místním hudebním ústavu. Zde již byli žáci přijímáni na základě talentových zkoušek a řádně klasifikováni. Prvním ředitelem byl Vítězslav Kuhn. Škola měla 122 žáků a měsíční školné činilo 130 Kč. V září 1954 přesídlila škola na Legionářskou ulici do znárodněné budovy balírny koření. Podmínky zde byli zpočátku katastrofální. Do budovy zatékalo, učilo se na vypůjčených židlích. Na nápravě tohoto vztahu se podíleli všichni učitelé pod vedením ředitele Jindřicha Bleši, který byl do funkce jmenován v září 1954. Vedle umělecké a pedagogické činnosti se často svépomoci (výstavba příček v přízemí školy) připravovaly třídy k výuce. Od roku 1954 nesla škola název Základní hudební škola a převládala v ní výuka hry na klavír, housle a akordeon. V únoru 1956 byl ředitel Bleša přeložen do pohraničí a funkci ředitele hudební školy vykonával Josef Havránek. Pedagogický kolektiv v této době tvořili učitelé: Stanislav Skalský, Alena Horáková (Mervartová), Vojtěch Veverka, Jindřiška Koutná, později Milan Branč, Jana Pujmanová a Libuše Havránková. Vzrostl počet žákovských a učitelských koncertů konaných většinou v sokolovně. Ředitel Havránek byl propagátorem souborové hry a na škole vedl instrumentální orchestr, často vystupoval také pěvecký soubor (ved. A. Horákové), smyčcové kvarteto ve složení: J. Havránek, S. Skalský, V. Jaroš, A. Vermouzek. Hudební škola spolupracovala s kuřimskými hudebními soubory – dechovkou Miloše Kašparce, tanečním orchestrem Slávy Fajta a s rytmikou vedenou Marií Šinclovou, která v Kuřimi vyučovala rytmiku v letech 1954 – 1991 při osvětové besedě .

Ve školním roce 1961-1962 byla Základní hudební škola přejmenována na Lidovou školu umění. Nešlo jen o změnu názvu, změnila se i koncepce výuky a rozšířila se nabídka vyučovaných hudebních nástrojů a dalších umělěckých oborů. Ve stejném roce se stal ředitelem Stanislav Skalský a s jeho nástupem došlo k dalšímu rozvoji školy. V 60. letech přibyla v Kuřimi k dosavadním vyučovaným nástrojům výuka hry na kytaru a dřevěné nástroje. Ředitel Skalský vytvořil ve školním roce 1967 – 1968 takzvaný Experimentální orchestr LŠU, který 14. 2. 1969 v sále JAMU v Brně provedl ve světové premiéře moderní skladbu Arnošta Parche Concertino pro housle, klavír, kytaru a orffovy bicí nástroje, kde byla pořízena i rozhlasová nahrávka. Vedle celoroční koncertní činnosti vznikla 60. letech tradice pořádání červnových závěrečných koncertů LŠU s velkou účastí rodičů a veřejnosti. V první části koncertu učinkovali nejlepší žáci školy, druhá část večera patřila pěveckému sboru a jeho sólistům, kteří zpívali za doprovodu brněnského orchestru.Ve školním roce 1962 – 1963 byla zřízena pobočka ve Veverské Bítýšce s výukou hudebního oboru. Prvním vedoucím poočky byl v letech 1961 – 1973 Jakub Kučera – vyučoval hře na housle, akordeon a na dechové nástroje. V roce 1973 převzala vedení pobočky klavíristka Olga Valášková a o její kvalitní chod se starala až do svého odchodu do důchodu v roce 1997. Ve stejném roce byl vedením pobočky poveřen Karel Horký, učitel dechových nástrojů, orchestru a keyboardu.

V roce 1973 – 1974 začala v Kuřimi výuka výtvarného oboru a na pobočce ve Veverské Bítýšce byl v roce 1978 – 1979 založen taneční soubor. Vytvoření kvalitního pedagogického kolektivu pod vedením ředitele St. Skalského se odrazilo v úspěšné umělecko-výchovné práci. Mnoho výborných klavíristů vychovavala učitelka Alena Mervartová, Liboše Havránková, Jana Pujmanová i Vojtěch Veverka, akordeonisty vyučoval Milan Branč, houslisty a kytarosty připravoval ředitel Stanislav Skalský. V té době se začaly na kuřimské LŠU ještě větší měrou uplatňovat komorní soubory, žáci získávali ceny v mnoha různých soutěžích a někteří jednotlivci složili úspěšně zkoušky na konzervatoř. Ve školním roce 1979 – 1980 vznikl dětský folkový soubor (vedoucí Naďa Chocholáčová), který na škole působí dosud. Za léta jeho existence jím prošlo mnoho instrumentalistů a zpěváků, kteří vždy výborně reprezentovali školu na kocertech i v soutěžích (několikrát soubor vyhrál krajskou soutěž ZUŠ, v roce 1994 získal 3. cenu na soutěži komorních souborů ZUŠ a konzervatoří ve Vidnavě apod.). Repertoárově vychází soubor z brněnského, moravského a českého foklóru, v posledních letech se zabývá interpretací staré hudby a vlastní tvorbou. V roce 1994 spolupracoval s Brněnským rozhalsovým orchestrem lidových nátrojů na koncertu „Děti píseň“.

Po odchodu dlouholetého ředitele LŠU Stanislava Skalského do důchodu v únoru 1984 se novým ředitelem stal Mgr. Josef Cecava. Jeho příchod zaznamenal rozšíření výuky o žešťové a dřevěné dechové nástroje a ve školním roce 1985 – 1986 byla v Kuřimi zahájena výuky tanečního oboru. V souvislosti se zavedením nových oborů byla na škole zřízena funkce zástupce ředitele školy, kterou od roku 1988 vykonává kytaristka Naděžda Chocholáčová. V roce 1990 se změnil název školy LŠU – „Liduška“, jak ji mnozí poeticky nazývali, na název  Základní umělecká škola. V roce 1999 odchází ředitel Cecava na brněnskou konzervatoř a na jeho místo nastupuje nynější ředitel, trombonista Jiří Vichta. Za jeho působení došlo k dalšímu rozvoji školy (stav žáků dosáhl v letošním jubilejním roce “ 2002″ počtu 702) a rozšíření výuky o další obory – od roku 1991 je kuřimská umělecká škola školou tzv. všeobecnou, byla zahájena výuka chybějícího literárně dramatického oboru, začalo se vyučovat hře na violoncello, keyboard, bicí nástroje, tubu a různé typy zobcových fléten. V průběhu 90. let vznikly detašované třídy v Moravských Knínicích, Lelekovicích a Čebíně s převládající výukou hudebního oboru.

Od založení hudební školy ve Veverské Bitýšce letos uplynulo 50 let, při čemž od roku 1962 se pro menší počet žáků stala kuřimskou pobočkou. Toto výročí si připomeneme vydáním almanachu dokumentujícího historii školy s informacemi o absolventech, úspěšných žácích, učitelích působící na škole od roku 1949 a dalšími zajímavostmi. Almanch podle archivních materialů připravila dlouholetá vedoucí pobočky Olga Valášková. Ke šťastným okamžikům v životě bítýšské školy patří rok 1994, kdy byla zahájena výuky v nové budově. Po léta se pobočka potýkala s nedostačujícím prostředím, několikrát se stěhovala a do roku 1993 se vyučovalo v nevyhovující budově pošty. Díky úsilí a pomoci města (jmenovitě starosty F. Černého), České spořielny a ředitele ZUŠ Kuřim Jiřího Vichty byla za účasti čestných hostů a bývalých učitelů 28. 2. 1994 slavostně otevřena nová škola.

Budova kuřimské ZUŠ na Legionářské ulici byla po revoluci v roce 1989 vrácena původním majitelům a ti ji škole pronajali. V roce 1993 rozhodl Školský úřad Brno-venkov o přestěhování školy do objektu DDM na Jungmanově ulici. Vedle nových oborů zde pokračovala výuka tradičních hudebních nástrojů – klavíru a houslí. Mnoho mladých klavíristů vychovali J. Bezrouková a Eva Čalkovská. Od 90. let působí na škole klavíristky Helena Pinďáková a Mgr. Dagmar Navrátilová. Houslistky vedli od 80. let L. Mládeka  E. Šebestíková, od roku 1992 Bohuslav Navrátil. Budova nebyla příliš vyhovující, byl zde nedostatek tříd, pro výuku hromadných předmětů sloužili provizorně malé učebny, chyběl zde koncertní sál a pódium pro výuku literárně-dramatického kroužku. Od roku 1995 se veřejné žákovské koncerty pořádaly v sále Penzionu U mostu, a to především díky finanční dotaci na nájem z kulturního fondu Města Kuřimi, červnový závěrečný koncert prozatím v kulturním domě.

Pro ředitelství a činnost školy byla v průběhu let důležitá rovněž spolupráce s Klubem přítel ZUŠ (dříve SRPŠ), která byla pro školu vždy prospěšná. Členové KP ZUŠ pomáhají škole při organizování koncertů, KP odměňuje soutěžící žáky, pro nejlepší připravuje hodnotné ceny, zajišťuje dary absolventům, nákup kostýmů pro taneční obor, podporuje činnost výtvarného a dramatického oboru. Funkci předsedy SRPŠ-KP ZUŠ Kuřim od 60 let vykonávali:  E. Vyorálek, ing. M. Buchta, Ing. M. Pavlík a v součastnosti RNDr. I. Poleďnák.

V roce 2002 sepsala Naděžda Chocholáčová.

S hlubokým zármutkem oznamujeme, že dne 26. dubna 2021 zemřela Naděžda Chocholáčová, mimořádná učitelka, vzácná kamarádka, dlouholetá zástupkyně Základní umělecké školy Kuřim. Zanechala nesmazatelné stopy v životech mnoha žáků a přátel.

S úctou, vděčností a láskou kolegové ZUŠ Kuřim.

Skip to content