Domů » O škole » Dokumenty » Školní řád

Základní umělecké školy Kuřim, Zahradní 1529

ČÁST PRVNÍ

Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky

I. Práva žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků

1) Školní řád vydává na základě ustanovení § 30, odst. 1) zákona 561/2004 Sb., Zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školského zákona) ředitelka ZUŠ. Stanovuje v něm práva a povinnosti žáků, určuje pravidla jejich chování a práva a povinnosti zákonných zástupců nezletilých žáků.
2) Seznámení žáků se školním řádem provádějí učitelé hlavního předmětu vždy na začátku nového školního roku v rozsahu, vypracovaném vedením školy. V třídní knize je proveden zápis o školení. Školní řád je vyvěšen na webových stránkách školy www.zus-kurim.cz, ve vestibulu hlavní budovy, pobočky ve Veverské Bítýšce a detašovaných pracovištích.
3) Žák má právo na informace, má právo je vyhledávat, přijímat a rozšiřovat.
4) Žáci mají dále právo:
a) na základní umělecké vzdělávání dle podmínek uvedených ve vyhlášce č.71/2005 Sb. o základním uměleckém vzdělávání,
b) na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání,
c) vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich vzdělávání, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost, odpovídající jejich věku
d) na informace a poradenskou pomoc školy v záležitosti týkajících se základního uměleckého vzdělávání
e) na studium s rozšířeným počtem vzdělávacích hodin, do kterého může zařadit mimořádně talentovaného žáka ředitelka školy na návrh učitele hlavního předmětu a doporučení umělecké rady školy
f) žáci s mimořádnými vzdělávacími potřebami mají právo na základní umělecké vzdělávání, jehož obsah, formy a metody odpovídají jejich vzdělávacím potřebám amožnostem, na vytvoření nezbytných podmínek, které toto vzdělávání umožní, a na poradenskou pomoc školy. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
je upraveno v zákoně č. 561/2004 Sb., v § 16 a dále ve vyhlášce č. 73/2005 Sb.
g) mimořádně nadaní žáci mohou být ředitelkou školy na základě žádosti zletilého nebo zákonného zástupce nezletilého žáka a na návrh učitele hlavního předmětu a doporučení umělecké rady školy přeřazeni na konci prvního nebo druhého pololetí u některého z vyšších ročníků bez absolvování předchozích ročníků, a to po úspěšném vykonání postupových zkoušek ze všech povinných předmětů. Obsah a rozsah zkoušek stanoví ředitelka školy. Vzdělávání žáků mimořádně nadaných je upraveno v zákoně č. 561/2004 Sb.v § 17 a dále ve vyhlášce č. 73/2005 Sb.
h) účastnit se činností organizovaných školou
5) Práva uvedená v odstavci 4) s výjimkou písmen a) a e) mají také zákonní zástupci nezletilých žáků.
6) Na informace podle odstave 4) písmeno b) mají v případě zletilých žáků právo také jejich rodiče,popřípadě osoby, které vůči zletilým žáků plní vyživovací povinnost.
7) Ředitelka školy může ze zdravotních nebo jiných závažných důvodů výjimečně uvolnit žáka zcela nebo zčásti z pravidelné docházky do některého povinného předmětu, stanoveného školním vzdělávacím programem, a to buď na školní rok, nebo jeho část. Zároveň stanoví náhradní způsob výuky, obsah a rozsah zkoušek z předmětu, ze kterého byl žák uvolněn.

II. Povinnosti žáků a zákonných zástupců žáků

1) Žáci jsou povinni:
a) řídit se zásadami tohoto školního řádu,
b) dodržovat zásady kulturního chování, být slušní a ohleduplní k dospělým a k sobě navzájem,
c) docházet do vyučování pravidelně a včas
d) účinkovat na veřejných i interních akcích školy, navštěvovat vybrané koncertní a kulturní akce a výstavy, které jsou součástí základního uměleckého vzdělávání.
2) Zletilí žáci jsou dále povinni:
a) informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích nebo jinýchzávažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání, o školním úrazu informovat ihned pedagoga
b) dokládat nepřítomnost ve vyučování písemnou omluvou (osobně, telefonicky nebo e-mailem)
c) v případě delší nemoci podat učiteli hlavního předmětu do tří dnů zprávu o jejím pravděpodobném trvání,
d) plánovanou nepřítomnost omlouvat předem
e) sledovat aktuální informace o změnách ve výuce nástrojové hry, komorní a souborové hry, ve výuce výtvarného, tanečního a literárně dramatického oboru
3) Zákonní zástupci nezletilých žáků jsou povinni:
a) zajistit, aby žák docházel řádně do školy
b) na vyzvání ředitele školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se základního uměleckého vzdělávání žáka,
c) informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání,
d) dokládat nepřítomnost ve vyučování písemnou omluvou (možno také osobně, telefonicky nebo e-mailem)
c) v případě delší nemoci podat učiteli hlavního předmětu do tří dnů zprávu o jejím pravděpodobném trvání,
e) sledovat aktuální informace o změnách ve výuce nástrojové hry, komorní a souborové hry, ve výuce výtvarného, tanečního a literárně dramatického oboru
4) Pro školní matriku jsou povinni žáci a zákonní zástupci nezletilých žáků uvést údaje podle § 28 odstavec 2 školského zákona:
a) jméno a příjmení, rodné číslo, státní občanství a místo trvalého pobytu, MŠ, ZŠ nebo SŠ, v níž se žák vzdělává,
b) údaje o předchozím vzdělávání, včetně dosaženého stupně vzdělání
c) údaje o tom, zda je žák zdravotně postižen, včetně údajů o druhu postižení, nebo zdravotně znevýhodněn, zda je žák sociálně znevýhodněn, pokud je tento údaj zákonným zástupcem nezletilého žáka nebo zletilým poskytnut
d) údaje o zdravotní způsobilosti k základnímu uměleckému vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh tohoto vzdělávání,
e) jméno a příjmení zákonného zástupce, místo trvalého pobytu a adresu pro doručování písemností, telefonické a emailové spojení

ČÁST DRUHÁ

Provoz a vnitřní režim školy

I. Organizace školy

Základní umělecká škola Kuřim, Zahradní 1529 je příspěvkovou organizací zřízenou Jihomoravským krajem. Jejím statutárním orgánem je ředitelka školy, kteroru jmenuje zřizovatel školy. Ředitelka, statutární orgán, jmenuje svého zástupce, zástupce statutárního orgánu.

Ředitelka zřizuje jako svůj poradní orgán:
a) pedagogickou radu školy, kterou tvoří všichni pedagogičtí pracovníci školy (§164odst.2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání)
b) dále jmenuje jako svůj poradní orgán uměleckou radu, jejíž činnost a volby členů se řídí Statutem umělecké rady,
c) určuje další vedoucí pracovníky dle potřeb a způsobu organizace školy – vedoucí oddělení, vedoucí odloučeného pracoviště

Pedagogičtí pracovníci jsou přijímání do pracovního poměru zpravidla na základě výběrového řízení nebo pokud prokáží výjimečné umělecko-pedagogické výsledky ve svém dřívějším zaměstnání nebo pokud byli výkonnými umělci.

Technicko hospodářští pracovníci:
a) hospodářka (ekonomka)
b) správci budov
c) údržbáři
d) uklízečky

II. Obory a oddělení

a) hudební obor – oddělení klávesových, smyčcových, dechových, bicích nástrojů, oddělení kytarové, akordeonové, pěvecké, hudebně teoretických předmětů
b) taneční obor
c) výtvarný obor
d) literárně dramatický obor

III. Organizace výuky

a) vyučování se řídí rozvrhem hodin,
b) režim otevírání a uzavírání budov školy je stanoven na pololetí školního roku a vychází z rozvrhů hodin jednotlivých tříd a oborů,
c) frekvence střídání pracovních míst ve výuce je dána rozvrhem hodin. Pracovními místy mohou být: kmenová třída, taneční sál, výtvarný ateliér, třída hudební nauky, třída literárně dramatického oboru, koncertní sál, učebna komorní a souborové hry
d) do vyučování nosí žáci požadované školní potřeby, do nehudebních oborů doporučené cvičební a pracovní oděvy,
e) při příchodu učitele nebo jiné dospělé osoby do výuky pozdraví žáci povstáním nebo zdraví jiným způsobem podle povahy vyučovaného předmětu,
f) nepřijde-li vyučující do 10 minut po začátku výuky do třídy, oznámí žáci, příp. Zákonní zástupci tuto skutečnost zástupkyni ředitelky, ředitelce nebo vedoucí pobočky
g) v době školního vyučování může ředitel školy ze závažných důvodů, zejména z organizačních nebo technických, vyhlásit pro žáky 5 volných dnů ve školním roce,
h) škola může v souladu se školním vzdělávacím programem organizovat koncerty, výstavy a vystoupení, zájezdy do zahraničí a další akce související s výchovně vzdělávací činností,

Vyučovací hodiny a přestávky
a) vyučovací hodina trvá 45 minut,
b) vyučovací hodiny jsou odděleny pětiminutovými, desetiminutovými nebo patnáctiminutovými přestávkami,
c) jednotlivé vyučovací hodiny mohou být slučovány do lekcí: maximálně 2 hodiny v individuální a skupinové výuce, maximálně 3 hodiny v kolektivní výuce, po kterých musí být výuka ukončena nebo musí následovat nejméně patnáctiminutová přestávka

Vstup a pohyb po škole a v areálu školy
a) žáci přichází do školy 10 minut před začátkem vyučování. Očistí si boty, přezují se. V šatnách se nezdržují déle, než je nezbytně nutné k odložení a vyzvednutí šatstva a obuvi. Bezprostředně po skončení výuky žáci opouští budovu školy. Ve škole není dovoleno používat výrobky zábavné pyrotechniky a střelné nebo sečné zbraně. Vzhledem k nebezpečnosti těchto výrobků budou žákům odebrány a vůči žákům budou přijata výchovná opatření,
b) rodiče čekají na žáky na určeném místě. Do učeben doprovázejí děti pokud se účastní výuky nebo se jdou informovat. Pobyt v ostatních prostorách jim z hygienických a bezpečnostních důvodů není dovolen,
c) vstup cizích osob do budov školy je možný jen v doprovodu učitelů nebo technicko hospodářských pracovníků školy,
d) o přestávkách se chovají žáci ve třídách a na chodbách ukázněně, aby neohrozili bezpečnost a zdraví svoje ani jiných osob a nerušili vyučování,
e) v době vyučování může učitel zakázat používání mobilního telefonu (žáci jsou povinni telefon vypnout)

ČÁST TŘETÍ

Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před sociálněpatologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství a násilí

1) Škola je povinna při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech přihlížet k základním fyziologickým potřebám žáků a vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku sociálně patologických jevů.
2) Škola zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví žáků při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a poskytuje žákům nezbytné informace k zajištění zezpečnosti a ochrany zdraví.
3) Škola je povinna vést evidenci úrazů žáků, k nimž došlo při činnostech vedených v odstavci 2 a zaslat záznam o úrazu stanoveným orgánům a institucím.
4) Ve škole není povolena reklama, která je v rozporu s cíli a obsahem vzdělávání, a reklama na prodej výrobků ohrožujících zdraví, psychický nebo morální vývoj žáků nebo přímo ohrožujících či poškozujících životní prostředí.
5) Bezpečnost a ochranu zdraví žáků zajišťuje ředitel školy zejména pedagogickými pracovníky, případně dalšími zletilými osobami, které jsou způsobilé k právním úkonům a jsou v pracovně právním vztahu k právnické osobě, která vykonává činnost školy.
6) Žáci jsou pravidelně proškolováni vždy na začátku školního roku svým učitelem hlavního předmětu. Školení žáků se uskuteční v rozsahu vypracovaném vedením školy. Zápis se provede do třídní knihy.
7) Při akcích konaných mimo školu, kde právnická osoba vykonává činnost školy, nesmí na jednu osobu, která zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví nezletilých žáků, připadnout více než 25 žáků. Výjimku z tohoto počtu může stanovit ředitel školy s ohledem na náročnost zajištění bezpečnosti a ochrany žáků.
8) Při akcích konaných mimo místo, kde právnická osoba vykonává činnost školy, zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví žáků na předem určeném místě 15 minut před dobou shromáždění. Po skončení akce končí zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví žáků na předem určeném místě a v předem určeném čase. Čas a místo konání oznámí učitel hlavního předmětu nebo vedoucí souboru zletilým žákům nebo zákonným zástupcům nezletilých žáků nejméně 7 dní před konáním akce. V hudebním oboru má toto sdělení formu písemného oznámení školy v žákovské knížce. V tanečním, výtvarném a literárně dramatickém oboru pak písemnou formou v deníčku.
9) Mezi účastníky výjezdu do zahraničí zařadí škola pouze ty žáky, kteří mají uzavřené pojištění odpovědnosti za škodu, platné na území příslušného státu a pojištění léčebných výloh v zahraničí nebo v případě výjezdu do členského státu Evropské únie mají Evropský průkaz zdravotního pojištění nebo Potvrzení tento průkaz nahrazující. Dále musí mít škola písemné potvrzení povolení souhlasu výjezdu žáka do zahraničí svým zákonným zástupcem.
10) Žákům není povoleno v prostorách školy kouřit, nosit do školy větší částky peněz, cenné věci a nevhodné předměty, které rozptylují pozornost a ohrožují bezpečnost ostatních. Žákům je zakázáno nošení, držení, distribuce a užívání návykových látek v prostorách školy.
11) V učebnách není žákům povoleno otevírat okna, přistupovat k otevřeným oknům, manipulovat s topnými tělesy, osvětlením a vybavením učebny, rovněž nesmí zapojovat elektrické spotřebiče a manipulovat s hasícími přístroji.

ČÁST ČTVRTÁ

Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků

1) Žáci řádně pečují o majetek školy, zapůjčené hudební nástroje, notový materiál a jiné učební pomůcky a plně za ně zodpovídají.
2) Škody způsobené žáky na majetku školy včetně jeho ztráty, poškození osobních věcí spolužáků apod. jsou žáci nebo jejich zákonní zástupci povinni uhradit.
3) Pokud žáci ukončí vzdělání, odevzdají svému učiteli všechny zapůjčené učební pomůcky.

ČÁST PÁTÁ

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
Hodnocení výsledků vzdělávání žáků se řídí vyhláškou č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání.

1) Hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení může být vyjádřeno klasifikací.
2) Žák je v případě použití klasifikace v jednotlivých předmětech hodnocen na vysvědčení temito stupni prospěchu:
a) 1 – výborný,
b) 2 – chvalitebný,
c) 3 – uspokojivý,
d) 4 – neuspokojivý.
3) Žák je na konci prvního a druhého pololetí celkově hodnocen těmito stupni:
a) prospěl(a) s vyznamenáním,
b) prospěl(a),
c) neprospěl(a).
4) Žák prospěl s vyznamenáním, jestliže je z hlavního předmětu hodnocen stupněm prospěch 1 – výborný, v žádném povinném předmětu není hodnocen stupněm prospěchu horším než 2 – chvalitebný a průměr stupňů prospěchu z povinných předmětů nemá vyšší než 1,5.
Není-li stanoven hlavní předmět, prospěl žák s vyznamenáním, jestliže není hodnocen v žádném povinném předmětu stupněm prospěchu horším než 2 – chvalitebný a průměr stupňů prospěchu z povinných předmětů nemá vyšší než 1,5.
5) Žák prospěl, jestliže nebyl ani v jednom povinném předmětu hodnocen stupněm prospěchu 4 – neuspokojivý.
6) Žák neprospěl, jestliže byl z některého povinného předmětu hodnocen stupněm prospěchu 4 – neuspokojivý nebo odpovídajícím slovním hodnocením.
7) Nelze-li žáka hodnotit za první pololetí ze závažných objektivních příčin, určí ředitelka školy náhradní termín zkoušky, a to tak, aby hodnocení za první pololetí bylo ukončeno nejpozději do ukončení hodnocení druhého pololetí příslušného školního roku. Nelze-li žáka hodnotit za druhé pololetí ze závažných objektivních příčin, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za druhé pololetí bylo ukončeno do konce měsíce srpna příslušného školního roku.
8) Ředitelka školy může uznat částečné vzdělání žáka, pokud je doloženo prokazatelným způsobem a od doby jeho dosažení neuplynulo více než 5 let. Uzná-li ředitelka školy dosažené vzdělání žáka, uvolní žáka z vyučování a hodnocení v rozsahu uznaného vzdělání.

ČÁST ŠESTÁ

Úplata za vzdělávání
Úplata za vzdělávání žáků se řídí vyhláškou č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání

1) U žáků přípravného studia, základního studia I. a II. stupně a studia s rozšířeným počtem vyučovacích hodin se stanoví výše úplaty v jednotlivých uměleckých oborech tak, aby průměrná výše stanovených úplat nepřekročila 110 % skutečných průměrných neinvestičních výdajů školy na žáka v uplynulém kalendářním roce s výjimkou výdajů na platy a náhrady platů nebo mzdy a náhrady mezd, odměny za pracovní pohotovost, odměny za práci vykonávanou na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr a odstupné, na úhradu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a na úhradu pojistného na všeobecné zdravotní pojištění, na příděly do fondu kulturních a sociálních potřeb a ostatní náklady vyplývající z pracovněprávních vztahů, na nezbytné zvýšení nákladů spojených s výukou žáků zdravotně postižených a rovněž výdajů na další vzdělávání pedagogických pracovníků, na činnosti, které přímo souvisejí s rozvojem škol a kvalitou vzdělávání, poskytnutých ze státního rozpočtu (§ 160 odst. 1 písm.c) školského zákona).
2) U studia pro dospělé stanoví ředitel školy výši úplaty za vzdělání:
a) u žáků, kteří se zároveň vzdělávají v denní formě vzdělávání ve střední škole, v denní formě vzdělávání na konzervatoři nebo v denní formě vzdělávání ve vyšší odborné škole, podle odstavce 1, b) u žáků, kteří nejsou uvedeni v písmeni a), nejvýše v plné výši průměrnu skutečných neinvestičních výdajů na žáka v uplynulém kalendářním roce
3) Vrácení poměrné části úplaty za vzdělání
Podmínky pro vrácení poměrné části úplaty za vzdělání v ZUŠ stanoví § 8, odst. 3 vyhlášky MŠMT č. 71/2005 Sb. takto:
a) ukončí-li žák vzdělávání jestliže byl v souladu s ustanovením § 31, odst. 2 a 4 školského zákona vyloučen ze školy, úplata za vzdělání se nevrací,
b) jestliže ukončí vzdělání v případě, že o to požádá zákonný zástupce nezletilého žáka nebo zletilý žák, úplata za vzdělání se nevrací, pouze pokud by ukončení bylo z důvodů hodných zvláštního zřetele (např. zdravotních, změna bydliště). V tomto případě může ředitelka rozhodnout, že poměrná část úplaty za vzdělání může být vrácena.
4) Ředitelka školy stanoví výši úplaty na období školního roku. Úplatu lze uhradit pololetně na účet školy. Úplata za stanovené období je splatná do 31. srpna příslušného období na I. pololetí a 30. ledna za II. pololetí příslušného školního roku.
5) Ředitelka školy dá každý rok na vědomí zletilým žákům a zákonným zástupcům nezletilých žáků formou zveřejnění na webových stránkách školy nebo na veřejných vývěskách ve škole výši a podmínky snížení úplaty za vzdělání.
6) O snížení nebo prominutí úplaty rozhoduje ředitelka školy.

ČÁST SEDMÁ

Ukončení vzdělávání

Ukončení vzdělávání žáků se řídí vyhláškou č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání.
1) Základní studium I. a II. stupně, studium s rozšířeným počtem vyučovacích hodin a studiu prodospělé se ukončují vykonáním závěrečné zkoušky. Závěrečná zkouška může mít formu absolventského vystoupení nebo vystavení výtvarných prací na výstavě.
2) Žák přestává být žákem školy:
a) jestliže nevykonal závěrečnou zkoušku nebo byl na konci druhého pololetí celkově hodnocen stupněm neprospěl a nebylo mu povoleno opakování ročníkuk,
b) jestliže byl vyloučen ze školy (§ 31 odst. 2 až 4 školského zákona,
c) v případě, že o to písemně požádá zákonný zástupce žáka nebo zletilý žák,
d) v případě, že zákonný zástupce nezletilého žáka nebo zletilý žák neuhradil úplatu
za vzdělávání ve stanoveném termínu a nedohodl s ředitelem školy jiný náhradní termín, e) pokud zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka předloží na konci školního roku písemnou odhlášku, ze které vyplývá ukončení docházky do školy, nemusí vykonat postupovou zkoušku a obdrží vysvědčení za daný ročník
3) O ukončení vzdělávání podle odstavce 2 písm. a) nebo d) je zákonný zástupce žáka nebo zletilý žák vyrozuměn písemně do jednoho týdne od ukončení vzdělávání.

ČÁST OSMÁ

Výchovná opatření

1) Výchovnými opatřeními jsou pochvaly nebo jiná ocenění a kázeňská opatření. Kázeňským opatřením je podmíněné vyloučení žáka ze školy a další kázeňská opatření, která nemají právní důsledky pro žáka. Pochvaly, jiná ocenění a další kázeňská opatření může udělit ředitelka školy nebo učitel hlavního předmětu.
2) Ředitelka školy může v případě závažného zaviněného porušení povinností stanovených školským zákonem, vyhláškou o základním uměleckém vzdělávání a dalšími právními normami s touto vyhláškou souvisejícími a tímto školním řádem rozhodnout o podmíněném vyloučení nebo o vyloučení žáka ze školy. V rozhodnutí o podmíněném vyloučení stanoví ředitel školy zkušební lhůtu, a to nejdéle na dobu jednoho roku. Dopustí-li se žák v průběhu zkušební lhůty dalšího zaviněného porušení výše uvedených norem, může ředitelka školy rozhodnout o jeho vyloučení.
3) Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči pracovníkům školy se vždy považažují za závažné porušení povinností stanovených školským zákonem.
4) Ředitelka školy rozhodne o podmíněném vyloučení nebo vyloučení žáka do dvou měsíců ode dne, kdy se o provinění žáka dozvěděla, nejpozději však do jednoho roku ode dne, kdy se žák provinění dopustil, s výjimkou případu, kdy provinění je klasifikováno jako trestný čin podle zvláštního právního předpisu. Žák přestává být žákem školy dnem následujícím po dni nabytí právní moci rozhodnutí o vyloučení, nestanoví-li toto rozhodnutí den pozdější.

Tímto se ruší Školní řád ze dne 1. 9. 2012
Tento Školní řád nabývá účinnosti dnem 1. 9. 2014

Pavlína Zámečníková
ředitelka ZUŠ Kuřim

Skip to content