Základní umělecká škola Kuřim
Telefon: 541 420 060
E-mail: zus.kurim@worldonline.cz

KONTAKTY

Přijímací řízení 2019/2020

PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ ŽÁKŮ DO HUDEBNÍHO OBORU

 1. Míra talentu

Přijímací zkouškou posoudí členové komise fyzické dispozice dítěte pro studium hry na zvolený nástroj a míru talent prověří dle níže uvedených kritérií.

 1. Věk

Do přípravného studia budou přijati uchazeči, kteří prokážou předpoklady ke vzdělávání a k 1. 9. 2019 dosáhnou věku 5 či 6 let.

Do základního studia budou přijati uchazeči, kteří úspěšně vykonají talentovou zkoušku a k 1. 9. 2019 dosáhnou věku 7 let a více.

 1. Kapacita školy

ZUŠ Kuřim má kapacitu 431 žáků v hudebním oboru, to je maximální počet, které může v daném školním roce vyučovat. Počet přijatých žáků závislí na organizačních a personálních možnostech školy.

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY DO PŘÍPRAVNÉHO STUDIA V HUDEBNÍM OBORU

1. Zpěv (maximální počet získaných bodů: 10)

 • zpěv libovolné písně
 • zpěv jedné z uvedených lidových písní: Skákal pes; Kočka leze dírou; Ovčáci, čtveráci; Šel tudy, měl dudy; Travička zelená; Když jsem husy pásala, Běží liška kTáboru.

2. Rytmus (maximální počet získaných bodů: 10)

 • rytmizace slov a slovních spojení,
 • opakování jednoduchých rytmických úryvků

3. Sluch (maximální počet získaných bodů: 10)

 • rozpoznání výšky tónu (vysoký, hluboký)
 • hledání chyby v písničce

4. Všeobecné předpoklady

 • fyzické dispozice pro hru na zvolený hudební nástroj
 • reakce na pokyny pedagoga
 • komunikační projev a sociální zralost

KRITÉRIA TALENTOVÉ ZKOUŠKY DO ZÁKLADNÍHO STUDIA V HUDEBNÍM OBORU

1. Zpěv (maximální počet získaných bodů: 10)

 • zpěv libovolné písně
 • zpěv jedné z uvedených lidových písní: Skákal pes; Kočka leze dírou; Ovčáci, čtveráci; Šel tudy, měl dudy; Travička zelená; Běží liška k Táboru.
 • Intonace – zpěv tónu zahraného na klavír

2. Rytmus (maximální počet získaných bodů: 10)

 • opakování rytmických úryvků ve čtyřdobém taktu
 • vytleskání rytmu jedné z výše uvedených písní

3. Sluch (maximální počet získaných bodů: 10)

 • rozpoznání výšky tónu (vysoký, hluboký)
 • hledání chyby v písničce

4. Všeobecné předpoklady

 • fyzické dispozice pro hru na zvolený hudební nástroj
 • reakce na pokyny pedagoga
 • komunikační projev a sociální zralost

PRAVIDLA PRO STANOVENÍ POŘADÍ UCHAZEČŮ:

Průběh a výsledky zkoušky jsou zaznamenány do tiskopisu Protokol o přijímání žáků a komisionálních zkouškách.

Přijímací komise hodnotí předpoklady žáka bodovým ohodnocením 0-10 bodů.

Bodové rozvržení – hodnocení:

9 – 10 bodů suverénní a jistý projev, bezchybné splnění úkolu, je přípustné malé zaváhání

6 – 8 bodů provedení úkolů s lehkými nepřesnostmi, drobnými chybami, intonační a rytmickou nejistotou a zaváháním

3 – 5 bodů nejisté zvládnutí úkolu, větší intonační a rytmické nepřesnosti

0 – 2 bodů nekvalitní zvládnutí úkolu a velkými intonačními a rytmickými chybami nezvládnutí úkolu

Maximální možný bodový zisk v rámci přijímací zkoušky je 30 bodů.

Minimální počet bodů pro splnění talentové zkoušky je 20 bodů

Bodově se hodnotí pouze části 1-3, část 4 posuzuje všeobecné předpoklady, ke kterým se přihlíží při rozhodování o přijetí žáka ke studiu ve zvoleném zaměření.

Na základě získaných bodů komise stanoví pořadí pro přijetí žáků ke studiu.

Po vyhodnocení přijímacího řízení budou zákonní zástupci žáků vedením školy o výsledku informováni níže uvedeným způsobem:

Žáci, kteří vykonali úspěšně přijímací talentovou zkoušku, budou zařazení ke studiu podle organizačních možností školy. O výsledku přijímacího řízení budete informování na webových stránkách školy od 24. června.